Menu

Henning Christiansen

1970-06-12

Modtager

Dokumentindhold

Vedtægtsændringer Kunstnernes Efterårsudstilling

Transskription

KUNSTNERNES EFTERÅRSUDSTILLING,
Bergensgade 10,
2100 København 0.

Telf. (01) Tria 6565.


12. juni 1970.

Til K.E.’s medlemmer.

På generalforsamlingen den 14. marts d.å. var der stillet forskellige forslag til vedtægtsændringer. Af disse blev forslag B (Hein Heinsens forslag) vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Der er dermed foretaget en væsentlig ændring af K.E.'s vedtægter. Jeg vedlægger et eksemplar af de nye vedtægter.

Den komite, der blev valgt på generalforsamlingen i marts, fungerer som hidtil og arrangerer udstillingen i oktober 1970 efter de gamle vedtægter.

De nye vedtægter går i praksis ud på, at medlemmerne fra år til år bestemmer udstillingsformen ved afstemning året i forvejen. Der skal derfor i år foretages afstemning om, hvorledes udstillingsformen skal være i 1971.

Inden 15. september i år skal der indsendes forslag til udstillingsformen næste år. I forslaget, som ethvert medlem kan indsende, skal der være bestemmelser om, hvorledes udvælgelsen skal foregå, (hvis der skal foretages udvælgelse af indsendte værker). Desuden skal der være bestemmelser om, hvorledes udstillingskomiteen skal vælges, (hvis der skal være en udstillingskomité), og der skal i givet fald være bestemmelser om, hvorledes komiteen skal være sammensat (malere, billedhuggere, grafikere, dekorativ afdeling). Hvis der skal vælges en komite, skal kandidater opstilles på efterårsmødet, men valget sker som hidtil i forbindelse med generalforsamlingen det næste forår. HUSK INDSENDELSE AF FORSLAG INDEN 15. SEPTEMBER 1970 og se i øvrigt vedlagte oversigt.

Med venlig hilsen
KOMITEEN

[bilag 1: køreplan]


15. september 1970 sidste frist
for indsendelse af forslag til
udstillingsformen for K.E. 1971.


Indkomne forslag udsendes til med-
lemmerne til afstemning pr. brev.


Møde i forbindelse med KE’s
udstilling oktober 1970.
A. Resultatet af afstemning om
udstillings form.
B. Opstilling af kandidater til
udstillingskomite.


Udsendelse af stemmesedler til
valg af udstillingskomité.


Generalforsamling marts 1971.
Resultatet af valget af udstillings-
komite gøres op.


Afhentning af blanketter til an-
meldelse til K.E. oktober 1971 og
indsendelse af værker til K.E.


K.E. 1971 arrangeres af udstillings-
komiteen.


[bilag 2, vedtægter s. 1]

Vedtaget 17/3 1970

Vedtægter
for
Kunstnernes Efterårsudstilling.


Formålet.

1.

Kunstnernes Efterårsudstilling har til formål hvert år at foranstalte en udstilling af kunstneriske aktiviteter, f.eks. maleri, skulptur, grafik, film, musik m.m.

Udstillingsform m.m.

2.

Forslag til udstillingsformen for årets K.E. indeholdende fremgangsmåden for valg af en komité indsendes af medlemmerne inden 15. september til K.E.’s forretningsfører. Alle indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer.
På efterårsmødet vedtages det forslag, der opnår flest stemmer. Der kan stemmes på de udsendte forslag pr. brev, der må være forretningsføreren i hænde senest på efterårsmødet.

Salget.

3.

De udstillede arbejder kan kun sælges gennem udstillingens salgskontor og mod et eventuelt afdrag af en hvert år nærmere fastsat procent af den opgivne salgssum. Denne afgift fastsættes af komiteen forud for hver udstilling.

Beslutningsdygtighed, stemmeret.

4.

Et almindeligt kunstnermøde kan sammenkaldes af komiteen for Kunstnernes Efterårsudstilling til enhver tid - dog ikke i tiden mellem 1. maj og 15. oktober - og skal sammenkaldes af komiteen, hvis mindst 40 stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav derom.
Indkaldelsen sker med mindst 3 dages varsel ved udsendelse af brev eller brevkort til alle stemmeberettigede.

[Bilag 2: vedtægter, s. 2]

  • 2 -

I indkaldelserne skal dagsordenen kort angives.

Mødet er beslutningsdygtigt uanset de mødendes antal.

Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal.

Dog kan ændringer i vedtægterne kun foretages, når mindst 40 af udstillerne er til stede, og 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor. I modsat tilfælde kan indvarsles til et ekstraordinært kunstnermøde, som da - sammenkaldt med 8 dages varsel - er beslutningsdygtigt med hensyn til ændring af vedtægterne uanset antallet af de mødte udstillere; der kræves 2/3 majoritet.

Stemmeret har enhver, der i løbet af de sidste 3 år har udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling.

Årligt kunstnermøde.

5.

Hvert år sammenkaldes til 2 kunstnermøder, hvoraf det ene afholdes i efterårsudstillingens sidste uge, mens det andet afholdes i marts måned.

Mødet i forbindelse med efterårsudstillingen skal have følgende dagsorden:

a) Beretning om årets udstilling.
b) Vedtagelse af næste års udstillingsform.
c) Opstilling af kandidater til en udstillingskomité.
d) Eventuelt.

Mødet i marts måned skal have følgende dagsorden:

a) Beretning om sidste års virksomhed.
b) Regnskab for det forløbne år.
c) Valg af udstillingskomité og revisorer.
d) Eventuelt.

Forslag til ændring i vedtægterne skal - for at kunne tages til behandling på de i denne paragraf omhandlede møder - være komiteen i hænde henholdsvis den 1. oktober eller 15. januar.
Forslaget skal sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til møder.
Forslag til ændring af vedtægterne kan også behandles på et særskilt indkaldt kunstnermøde, jfr. § 4.

[Bilag 2: vedtægter, s. 3]

  • 3-

Valg af forretningsfører.

6.

Komiteen vælger en - lønnet – forretningsfører, der fungerer som sekretær og kasserer. Han opbevarer en genpart af alle skriftlige udfærdigelser og udbetaler de af komiteen vedtagne udgifter.

Regnskabsåret.

7.

Regnskabet afsluttes hver 1. februar og fremlægges – revideret og med revisorernes påtegning - på det almindelige kunstnermøde (jfr. § 5).

Formue, garantifond.

8.

Det årlige udbytte tilbageholdes hvert år, indtil udstillingens formue er 5000 kr., som da overgår til en garantifond.

Efterårsudstillingens ophævelse.

9.

Kunstnernes Efterårsudstilling kan som institution ikke ophæves og nærmere bestemmelse om garantifondens anvendelse i andet øjemed ikke tages, så længe 25 af dens udstillere stemmer derimod.


Fakta

Brev

Dansk

København

Kunstnernes Efterårsudstilling
Bergensgade 10
2100 København Ø

Hein Heinsen

HC arkiv Møn/HC breve 7