Menu

Henning Christiansen

1969-02-20

Afsender

Koda

Modtager

Dokumentindhold

Indkaldelse til KODAs generalforsamling d. 7. marts 1969

Transskription

KODA
ROSENVÆNGETS HOVEDVEJ 14 . 2100 KØBENHAVN Ø . TRIA * 9702

Til KODA’s medlemmer

KODA indkalder herved til ordinær generalforsamling i Håndværkerforeningens lille Festsal, Dr. Tværgade 2,

fredag den 7. marts 1969, kl. 16

med følgende dagsorden efter lovenes § 17:

1) Beretning om årets virksomhed (1968)

2) Fremlæggelse af regnskabet for 1968 med status pr. 31.12.1968.

3) Valg af rådsmedlemmer. Ifølge lovene afgår efter tur musikforlægger fru Lone Wilhelm Hansen. Genvalg foreslås.
Endvidere afgår efter tur forfatteren Kay Rostgaard-Frøhne. Da sidstnævnte har ønsket at trække sig tilbage, foreslås forfatteren Sven Buemann indvalgt.

4) Valg af revisorer. Der foreslås genvalg af Axel Thingsted og Flemming Weis.

5) Eventuelt.

Forslag fra medlemmernes side skal efter lovenes § 17 være rådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på denne.

KODA’s regnskab ligger til eftersyn på KODA’s kontor i tiden 27. februar - 7 marts 1969.

Opmærksomheden henledes på, at kun gyldigt medlemskort giver adgang til generalforsamlingen.

København, den 20. februar 1969

K O D A

[Sv. Erik Torp]

Fakta

Brev
København

KODA
Rosenvængets Hovedvej 14
2100 København Ø

HC arkiv Møn/HC breve 5