Menu

Henning Christiansen

1973-03-26

Afsender

Koda, Svend Erik Tarp

Modtager

Dokumentindhold

Indkaldelse til generalforsamling d. 11. april 1973

Transskription

ROSENVÆNGETS HOVEDVEJ 14 . 2100 KØBENHAVN Ø . TRIA * 9702

Til KODA’s medlemmer
= = = = = = = = = = = = =

KODA indkalder herved til ordinær generalforsamling i restaurant Nimb’s selskabslokaler, Bernstorffsgade 5,

_onsdag den 11. april 1973, kl. 16,
_
med følgende dagsorden efter lovenes § 17:

1. Beretning om årets virksomhed (1972)

2. Fremlæggelse af regnskabet for 1972 med status pr. 31/12 1972 .

3a. Valg af formand. Et flertal indenfor KODA’s råd foreslår genvalg af professor Svend Westergaard.

3b. Valg af rådsmedlemmer. Ifølge lovene afgår efter tur komponisten Poul Rovsing Olsen. Et flertal indenfor KODA’s råd foreslår genvalg.
Endvidere foreslår et flertal indenfor KODA’s råd valg af Lone Wilhelm Hansen til det musikforlæggermandat, som bliver ledigt.

4. Valg af revisorer. Der foreslås genvalg af Axel Thingsted og Flemming Weis.

5 . Eventuelt.

Forslag fra medlemmernes side skal efter lovenes § 17 være rådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på denne.

KODA’s regnskab ligger til eftersyn på KODA’s kontor i tiden 4. -11. april 1973 og vil på begæring kunne tilstilles medlemmer i provinsen.

Opmærksomheden henledes på, at kun gyldigt medlemskort giver adgang til generalforsamlingen.

København, den 26. marts 1973
KODA

Sv. Erik Tarp
adm. direktør

Fakta

Brev

Dansk

København

Koda
Sv. Erik Tarp
adm. direktør
Rosenvængets Hovedvej 14
2100 København Ø

HC arkiv Møn/HC breve 12