Menu

Henning Christiansen

1968-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Koda

Dokumentindhold

Love for KODA

Transskription

LOVE
FOR
KODA
SELSKABET TIL FORVALTNING AF
INTERNATIONALE KOMPONISTRETTIGHEDER I DANMARK

(Vedtaget 20. april 1927, revideret 22. maj 1930, 30. april 1934, 21. december 1934, 26. juni 1935, 8. maj 1940, 28. maj 1941, 19. maj 1960, 18. april 1963, 2. februar 1966 og 3. april 1968)

§ 1
KODA er et økonomisk og retligt i sig selv hvilende selskab, hvis opgave er at forvalte internationale komponistrettigheder, for så vidt angår den beskyttelse, som den til enhver tid gældende ophavsretslovgivning tilsiger.

§ 2
KODA’s hjemsted er Storkøbenhavn.

§ 3
KODA består dels af tilsluttede og dels af ordinære medlemmer.

Som tilsluttede medlemmer kan optages danske eller i Danmark bosatte komponister, forfattere og musikforlæggere, der ikke er medlemmer af Dansk Komponist-Forening, Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund og Dansk Musikforlæggerforening samt repræsentanter for arvinger, der ejer eller repræsenterer komponist- eller forfatterrettigheder. Såfremt ophavsrettigheder er i fælleseje mellem flere arvinger, kan disse kun være repræsenteret ved ét tilsluttet medlem.

1

[s. 2-3]

Komponister, forfattere og musikforlæggere, der er medlemmer af udenlandske ophavsretsselskaber, med hvilke KODA har gensidighedskontrakt, sidestilles med hensyn til forvaltningen af ophavsrettigheder i kraft heraf med de tilsluttede medlemmer.

Det ordinære medlemskab indtræder, når et tilsluttet medlem bliver aktivt medlem i en af de i 2. stk. nævnte organisationer, og det består, sålænge det aktive medlemskab i disse organisationer vedvarer, jfr. dog § 6.

Ved optagelse af nye medlemmer erlægges et indskrivningsgebyr, hvis størrelse fastsættes af KODA’s råd.

§ 4
Ethvert medlem skal overdrage KODA eneforvaltningen af retten til offentlig udførelse af sine værker, eksisterende såvel som fremtidige, i det omfang, hvori medlemmet ejer eller råder over denne, samt tilstille KODA en fortegnelse over alle af ham komponerede, bearbejdede, forfattede respektive forlagte værker med pligt til supplering af denne for så vidt angår fremtidige værker.

Ethvert medlem skal afgive en erklæring, hvori han med navns underskrift forpligter sig til at underkaste sig de bestemmelser, som er fastsat i KODA’s love og fordelingsplan. Medlemskabet indtræder først, når nævnte erklæring er afgivet.

Kun anmeldte værker kan komme i betragtning ved den indkrævede afgifts fordeling.

§ 5
Reklamationer over afregninger fra KODA må fremsættes skriftligt inden 3 måneder efter, at afregningen har fundet sted.

§ 6
Udmeldelse af KODA må ske skriftligt og i anbefalet brev med mindst et års varsel til udgangen af et kalenderår.

2

Medlemsretten kan, foruden ved udmeldelse, bortfalde, når et medlem

a. ikke længere er indehaver af de rettigheder, som KODA forvalter,

b. ikke overholder KODA’s love, eller ved ukollegial eller illoyal optræden modarbejder KODA’s virksomhed og interesser.

KODA’s råd er bemyndiget til at ophæve medlemsretten i henhold til denne paragraf; men medlemmet kan forlange rådets beslutning forelagt den førstkommende generalforsamling.

KODA forvalter dog det udelukkede medlems rettigheder i et år regnet fra næstfølgende 1. januar.

§ 7
KODA ledes af et råd, bestående af 7 medlemmer og en formand, der skal være medlem af Dansk Komponist-Forening.

Af rådets medlemmer skal 2 vælges blandt Dansk Komponist-Forenings medlemmer, 2 blandt Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds medlemmer og 2 blandt Dansk Musikforlæggerforenings medlemmer. Endelig udpeger Ministeriet for kulturelle anliggender et medlem.

Udelukket fra at have sæde i KODA’s råd er sådanne medlemmer af de i lovenes § 3 jfr. nærværende § 7 nævnte organisationer, der varetager interesser for selskaber eller firmaer,

a. som fortrinsvis driver virksomhed inden for grammofon-, film- eller radioindustri, radio-, fjernsyn-, elektromekanisk eller enhver anden nuværende eller fremtidig udnyttelsesmulighed, der skønnes at kunne kollidere med KODA’s interesser,

eller

b. som er tilsluttet den fonografiske industris federation eller fremtidige sammenslutninger af lignende art.

3

[s. 4-5]

§ 8
Valg af rådsmedlemmer samt valg af formand foregår på KODA’s ordinære generalforsamling. Rådet vælger selv sin næstformand.

Valget gælder for 3 år, og hvert år afgår efter tur 2 rådsmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

§ 9
Afgår et medlem af rådet i årets løb, supplerer rådet sig med et nyt medlem. Denne afgørelse skal forelægges den næste ordinære generalforsamling, hvor det endelige valg finder sted for resten af det afgåede medlems funktionstid.

§ 10
Rådet fastsætter til sin formand og rådets medlemmer hvert år et passende vederlag for deres arbejde.

§ 11
Rådet vedtager en fordelingsplan for nettoprovenuet af de til KODA indgåede afgifter, jfr. § 19. Rådet er bemyndiget til at foretage ethvert retligt eller ikke-retligt skridt til fremme af KODA’s formål.

§ 12
KODA repræsenteres over for trediemand af KODA’s råd eller af den, som rådet giver fuldmagt dertil.

§ 13
Rådet indvarsler skriftligt med 14 dages frist til den ordinære generalforsamling samt med 5 dages frist til ekstraordinære generalforsamlinger, for så vidt afholdelsen af sådanne findes formålstjenlig af rådet eller forlanges af mindst ½ af medlemmerne.

4

§ 14
Rådet holder møde, så ofte det forlanges af formanden eller 2 af medlemmerne. Forhandlingerne indføres i en protokol.
Alle sager, der behandles i rådet, afgøres med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Rådet er beslutningsdygtigt, når 5 medlemmer er mødt.

§ 15
Adgang med stemmeret til generalforsamlingen, der er KODA’s højeste myndighed, har KODA’s ordinære medlemmer. Tilsluttede medlemmer har adgang til at overvære generalforsamlingerne. Stemmeretten ved KODA’s generalforsamlinger kan ikke udøves ifølge fuldmagt.

§ 16
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Alle anliggender undtagen lovændringer afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Der føres en protokol over generalforsamlingens forhandlinger.
Lovændringer kan kun foretages, når mindst halvdelen af KODA’s ordinære medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, og når de to trediedele af de tilstedeværende ordinære medlemmer stemmer for de foreslåede lovændringer. Er ikke halvdelen af KODA’s ordinære medlemmer tilstede, kan de foreslåede lovændringer kun gennemføres efter indkaldelse inden 3 måneder af en ny generalforsamling med samme dagsorden for så vidt angår lovforslag. Denne anden generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. De foreslåede lovændringer kan kun vedtages, såfremt to trediedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende ordinære medlemmer stemmer herfor.

§ 17
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

5

[s. 6-7] 

1. Beretning om årets virksomhed
2. Fremlæggelse af det årlige regnskab
3a. Eventuelt valg af formand
3b. Valg af rådsmedlemmer
4. Valg af revisorer
5. Eventuelt

Dagsorden og forslag fra rådet skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne, herunder også forslag vedrørende denne paragrafs 3a, 3b og 4, skal være rådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på generalforsamlingen. Sådanne forslag tilsendes medlemmerne inden generalforsamlingen.

§ 18
Enhver ændring i KODA's koncession skal optages på dagsordenen for en generalforsamling.

§ 19
Regnskabsåret er kalenderåret.
Af KODA’s indtægter afholdes forlods:

Af bruttoindtægten:
1. Afgift til staten.
2. Samtlige driftsomkostninger, herunder KODA’s bidrag til den for personalet etablerede spareordning, bidrag til sikring af eventuelle pensionsforpligtelser samt efter rådets skøn til anvendelse som understøttelse af ældre kontorfunktionærer.

Af nettoindtægten:
10 pct. til en stamfond for medlemmer af Dansk Komponistforening, Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund og Dansk Musikforlæggerforening i et forhold, der fastsættes af KODA’s råd.

6

Stamfondens midler kan kun anvendes til følgende formål:
1. Bidrag til organisationernes administration. Sådanne bidrag kan ikke overstige 10 pct. af det hver af organisationerne tilkommende stamfondsbeløb.
2. Støtte til udgivelse af dansk musik.
3. Humanitære og sociale foranstaltninger såsom diverse former for understøttelse eller pension, syge- og begravelseshjælp samt enkeunderstøttelser.
4. Supplering af medlemmernes udførelsesvederlag efter en fordelingsnorm, der fastlægges af de respektive organisationer.

Organisationerne aflægger hvert år over for KODA’s råd regnskab for anvendelsen af stamfondsandelene.

Restprovenuet af KODA’s indtægter fordeles som udførelsesvederlag i henhold til den til enhver tid gældende fordelingsplan, jfr. § 11.

§ 20
Til at forestå KODA’s økonomiske og driftsmæssige ledelse ansætter rådet en direktør, som er ansvarlig over for rådet for driften og for regnskabet, som han underskriver.

Efter at være godkendt af rådet, forelægges regnskabet generalforsamlingen til decharge.

KODA’s reviderede regnskab ligger til gennemsyn for såvel ordinære som tilsluttede medlemmer i 8 dage før generalforsamlingen.

§ 21
KODA’s regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som antages af rådet, og hvis virksomhed ikke alene er af talmæssig, men også af kritisk art.

På generalforsamlingen vælges der dernæst blandt medlemmerne 2 kritiske revisorer. Valget af de 2 kritiske revisorer gælder for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

7

[s. 8]

Revisorerne kan til enhver tid forlange rådet indkaldt til møde, såfremt de måtte anse det for fornødent.

§ 22
KODA kan ikke opløses, sålænge det i henhold til den bestående lovgivning driver den under § 1 formulerede virksomhed.

Skulle KODA ophøre med at drive virksomhed, kan det kun opløses, såfremt 9/10 af medlemmerne stemmer herfor, og KODA’s eventuelle formue skal da overgå til en understøttelsesfond, der administreres med lige stemmeret af Dansk Komponist-Forening, Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund og Dansk Musikforlæggerforening.

Fakta

Note

Dansk

København

HC arkiv Møn/HC breve 5

680000 love for koda s 1 hc breve 2 0108
680000 love for koda s 2 3 hc breve 2 0109
680000 love for koda s 4 5 hc breve 2 0110
680000 love for koda s 6 7 hc breve 2 0111
680000 love for koda s 8 hc breve 2 0112