Menu

Henning Christiansen

1972-02-00

Dokumentindhold

Besøgstal DUT-koncerter/indkaldelse til diskussionsaften d. 13. marts 1972.

Transskription

Meddelelse til DUTs medlemmer

Mødet 1.marts udsat til den 13.marts kl. 19.30 i
Admiral Gejes Gård, St. Kannikestræde 10, 1169 K.

Hvor bliver publikum af?
Man må nok se i øjnene, at DUTs koncerter gennem de sidste år har været stadig sløjere besøgt. Af foreningens 4-500 medlemmer finder i dag højt regnet kun en tyve-tredive stykker ind til koncerterne. Det indtryk breder sig, at nysgerrigheden overfor den nyeste musik helt enkelt er ved at fordampe. Er det tilfældet?

Hvad med
Koncertlivet i almindelighed?

Måske er det nok ikke helt forkert at påstå, at den samme situation stort set gælder for koncertlivet i almindelighed. Groft sagt: med undtagelse af ”torsdagskoncerter”, beatkoncerter i Falkonercentret og ”Rubinstein-aftner” er publikumtilslutningen i det hele taget overordentlig beskeden.
Kort sagt er DUT som koncertinstitution nok ikke alene om at føle konkurrencen fra samfundets øvrige tilbud: TV, film, grammofonindustri, samt andre-kommercielle-bestræbelser etc.
Men kan man som DUT-medlem slå sig til tåls med dette?

Hvad siger
DUTs bestyrelse: Formand: Peter Ernst Lassen, næstformand Niels la Cour, Kasserer: Per Helweg, øvrige medlemmer Mogens Winkel Holm, Peter Ingemann, Erik Moseholm, Ib Nørholm, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Fjeld Simonsen, og suppleanterne Ole Buck og Ole Engler?

Den stadigt dalende medlemstilslutning til koncerterne har naturligvis bekymret bestyrelsen og gennem længere tid været et fremherskende emne på bestyrelsesmøderne. Senest nu ved et møde den 13. februar, hvor situationen var eneste emne på dagsordenen. Her nåede man imidlertid frem til, at årsagen ikke
skulle findes hverken i DUTs formålsparagraf (gennem koncerter at søge danske, fortrinsvis yngre tonekunstneres udvikling og kunstneriske muligheder fremmet samt at udbrede kendskabet til
og interessen for ny musik og musik, der trods sin kunstneriske kvalitet kun undtagelsesvis findes på de sædvanlige koncertprogrammer.), eller DUTs øvrige struktur, som man fandt var både rummelig og for så vidt endnu fuld af muligheder, men snarere andre steder. Hvis dette kan tiltrædes.

[s. 2]

Hvad er da årsagen?

DUTs nuværende bestyrelse pegede bl. a. på: utilstrækkelig focusering på situationen indtil nu. Koncerternes uregelmæssighed. Mangelen på fast koncertsted, faste koncertdage. Forkerte koncertsteder, forkerte koncertdage, fejl programlægning, upræcis redigering. Svigtende økonomi. Svigtende presse og PR. Svigtende kontakt i bfed almindelighed med medlemmerne (mangelen på ”miljø”).
Men der er måske endnu andre årsager?

Hvad mener DUTs medlemmer?

DUTs eksistens er hovedsalig baseret på kulturministriel støtte (Den kulturelle Fond) og på de midler som tilflyder foreningen fra medlemmerne (kontingenterne). DUTs bestyrelse er af den opfattelse, at dette fortsat - i princippet - betyder en tilslutning til den bestræbelse der ligger gemt i DUTs formålsparagraf. Man er endvidere af den opfattelse, at dette ubetinget forpligter. Lige fra den rent improviserede til den rent komponerende musik findes i dag både herhjemme og udenlands vidnesbyrd og udsagn, som det må være magtpåliggende at bringe frem til en større kreds. Hvorfor støtter man dette i princippet - og ikke i praksis? Hvorfor møder man ikke op til koncerterne?

Medlemsaften?

For måske at blive lidt klogere på disse spørgsmål og i øvrigt at etablere en lidt nærmere kontakt med medlemmerne har bestyrelsen bestemt sig for at invitere til en medlemsaften, som - under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning - finder sted den 15 marts kl. 19.50 i Admiral Gejes Gård, St. Kannikestræde 10. Her vil bestyrelsen - på baggrund af egne ideer og indkomne forslag - forsøge at redigere en uformel diskussionsaften.
Har man lyst til at være med?

Tilmelding

Bestyrelsen beder om, at man vil være så rar at tilmelde sig på vedlagte kupon, som bør være indsendt til DUT inden Mandag den 6. marts. Det er klart, at man i bestyrelsen med dette initiativ håber på så stor tilslutning som overhovedet muligt!

Med venlig hilsen
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB