Menu

Henning Christiansen

1976-03-03

Dokumentindhold

Sammenslutningen af klassiske saxofonister i Danmark (SKSD), indbydelse til 2. ordinær generalforsamling d. 30. april 1976

Transskription

SAMMENSLUTNINGEN AF KLASSISKE SAXOFONISTER I DANMARK

Generalforsamling.

TIL: Alle foreningens medlemmer

EMNE: Indvarsling af 2. ordinære generalforsamling
Søndag den 30. april kl. 13.00 i Lærerværelset
Baunegårdsskolen, 2800 Lyngby (nordøst For Lyngby S-Station).

Sekretariatet, d. 3. marts 1976

I overensstemmelse med Vedtægter for SKSD, Kap. 7, afholdes 2. ordinære Generalforsamling den 30. april kl. 13.00. Tid og sted (Baunegårdsskolen kl. 13) er valgt således, at mødet direkte følger og afslutter 1. NATIONALE KONKURRENCE i Saxofon, og dermed giver alle dennes tilrejsende medlemmer lejlighed til at deltage.

Indvarslingen skal finde sted 5 uger forud for GF, med angivelse af foreløbig dagsorden, der hermed meddeles til orientering:

DAGSORDEN:

1. Generalforsamlingens åbning.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning.
4. Regnskab, foreløbigt budget, fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Valg af 2 valgledere.
9. Evt.

Ad 1. Tænkes udformet som et koncertlignende arrangement med præsentation af konkurrencevindere med selvvalgte opgaver, ensemblemusik ved nogle af de til SKSD tilknyttede ensembler, evt. gæstesolist(er), overrækkelser af diplomer, præmier m.m. fra konkurrencen. Et nachspiel/intro åben for offentligheden, og evt. henlagt til skolens aula. Efter en pause derefter den egentlige GF, der Åbnes med punkt 2.

Ad 4. Bestyrelsen vil stille forslag til en kontingentforhøjelse, der foreslås fordelt således: Aktive kr. 80,-, Passive (enkeltpersoner) kr. 40,- , Støttemedlemmer kr. 150,- . Forhøjelsen er dikteret af et større aktivitetsniveau end anslået ved foreningens stiftelse, og forsendelsesudgifternes stigning siden kontingentfastsættelsen. Udjævningen mellem aktive og passive medlemmer skyldes at begge gruppers medlemmer i hele foreningens levetid har modtaget nøjagtigt det samme materiale i samme omfang. Desuden ønskes indført et særligt kontingent for institutioner (forretninger, musikskoler, biblioteker etc,) på kr. 80,- j de opfattes ikke dermed som støttemedlemmer men som "institutioner",-en afd. af passive. (Foregrebet i sidste medlemsliste).
Såfremt GF finder en sådan ordning i strid med vedtægterne, er det at betragte som et ændringsforslag til disse.
Det fremlagte budget vil være baseret på ovenstående forhøjelser.

Ad 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger forud for GF.

Ad 6, 7 og 8. Fra bestyrelsen afgår efter tur Chr. Ancher Grøn (form.), Finn R. Jakobsen, Ulrik Wind og Torben L. Larsen. Formanden og Finn Jakobsen blev på gidate medlemsmøde opstillet til genvalg og har over for valglederne erklæret gig villige hertil. Forslag til kandidatemner skal være indsendt til sekretariatet senest 3 uger før OF. Konvolutten bedes adresseret til Valglederne, hvorfra der også kan rekvireres kandidatlister.

De bedste hilsener

BESTYRELSEN

DANAS PLADS 18 1915 KBH V. (01)247887 GIRO 93098 53

Fakta

Note
København

HC Arkiv Møn/HC Breve 1

760303 sammenslutningen af klassiske saxofonister i danmark hc breve 1 0080