Menu

Henning Christiansen

1970-02-07

Modtager

Dokumentindhold

Åbent brev i anledning af "Tabernakel"/"Frændeløs" og "Hesteofringen"

Transskription

I oktober 1969 inviterede Louisiana museet undertegnede kunstnere til at udgøre den danske fraktion af en international udstilling på museet, som åbnede den 24. januar i år under titlen: Tabernakel.
Som betingelse for vor deltagelse i udstillingen gjorde vi det fra starten klart at udstillingens karakter ville blive utraditionel og at der igennem udstillingsperioden skulle foregå en række aktiviteter, som krævede vor tilstedeværelse. Detaillerede planer for disse aktiviteter blev fremlagt og godkendt af museets ledelse.
Den 7 feb. i år har vi set os nødsaget til at trække os tilbage fra udstillingen, stillet overfor den situation, at museets ledelse har begået en række brud på de aftaler, der var truffet forud for udstillingens åbning.
Louisiana har på følgende punkter afgørende forhindret udstillingens planlagte gennemførelse:
ved at afslå at arrangere en forevisning af film fremstillet ef filmselskabet ABCinema, som vi alle er tilsluttet,
ved at søge at forhindre premieren på filmen Frændeløs, produceret og financieret af Kortfilmrådet, uanset at denne premiere på forhånd var bestemt til at finde sted på Louisiana i udstillingsperioden,
ved at standse og indskrænke planlagte og påbegyndte aktiviteter i udstillingsrummene,
ved at nægte Bjørn Nørgaard at udstille en række objekter om hvis udstilling der tidligere var indgået aftale.
Disse handlinger er udtryk for en generel holdning fra museets side, som vi finder er kulmineret i sagen omkring Bjørn Nørgård. Som bekendt udløste dennes dissektion af en hest i forbindelse med en filmoptagelse en voldsom reaktion i visse dele af offentligheden og pressen. I forbindelse med disse reaktioner udtalte dir. Knud V. Jensen, Louisiana, d. 31/1 i år til Reuters bureau, at Louisiana ville udstille de nævnte objekter, ”at modsætte sig udstillingen af disse præparater ville være et indgreb i den kunstneriske ytringsfrihed, som også Louisiana står som garant for”.
Louisiana udtrykte hermed ikke blot vilje til at overholde sine aftaler overfor os, men tillige, til at imødegå en efter omstændighederne hysterisk reaktion. At Louisiana nu ikke kan accepetere at Bjørn Nørgaards værk kan udstilles på museet, betyder, at dir. Knud W. Jensen ikke længere ønsker at forsvare princippet om den kunstneriske ytringsfrihed. Louisiana må bære det fulde ansvar for at vore arbejder trækkes tilbage. Knud W. Jensen har valgt endeligt at stille sig på reaktionens side og vi udtaler i samme anledning frygt for, at hans holdning til den kunst han selv hår ønsket at formidle vil få de uheldigste konsekvenser for museet og derigennem for samfundet.

København d. 7 februar 1970

Per Kirkeby. Bjørn Nørgaard. Peter Louis-Jensen. Poul Gernes.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

HC arkiv Møn/HC breve 7